Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving ingegaan. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is opgesteld om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Ook kunt u met behulp van deze wet zelf bepalen wie wel en wie niet uw persoonlijke gegevens kan inzien. Wij lichten graag toe wat deze wet inhoudt en hoe wij als Maatwerk-Hypotheek omgaan met uw gegevens.

Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring, ook bekend als privacy statement. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, laat het ons gerust weten.

Naast onderstaande verklaring is intern ieder nog bewuster gemaakt van de vertrouwelijkheid inzake het verwerken van gegevens. Onder meer is het protocol datalekken besproken.

Maatwerk-Hypotheek respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij hypotheken.
  • Het communiceren met onze relaties
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
  • Het gebruik van de website maatwerk-hypotheek.nl 

Maatwerk-Hypotheek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Maatwerk-Hypotheek van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten die benodigd of gewenst is voor de nieuwe hypotheek die u tevens wenst af te sluiten.

Websites van derden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat doen wij met uw gegevens indien u niet verder gebruik wenst te maken van onze diensten?

Indien u niet gebruik wenst te maken van onze dienstverlening heeft u de volgende rechten.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maatwerk-hypotheek.nl.

De volgende rechten zijn voor u als klant van Maatwerk-Hypotheek leidend:

Recht op informatie

Organisaties zijn wettelijk verplicht informatie te geven aan personen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Zij moeten deze mensen informeren welke gegevens zij gebruiken en met welk doel. Ook moeten zij informatie geven over hun identiteit (naam en adres van de organisatie) en of zij de gegevens aan andere organisaties verstrekken.

Recht op inzage

Mensen hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek. Vraagt iemand om inzage, dan moet de organisatie diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

of de organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

om welke gegevens het gaat;

wat het doel is van het gebruik;

aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt;

wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Reikwijdte inzagerecht:

Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen.

Gebruikt een organisatie persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteuntje? Dan vallen deze aantekeningen niet onder het inzagerecht. Maar slaat de organisatie de aantekeningen vervolgens op in een dossier of verstrekt de organisatie deze aan anderen? Dan heeft degene over wie het gaat ook recht op inzage in deze aantekeningen.

Recht op correctie en verwijdering

Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens aan te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

feitelijk onjuist zijn;

onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte correctierecht

Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Recht op vergetelheid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt. Het recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet meer, zoals nu, beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen.

Recht van verzet

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van verzet. Het is ten eerste van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden. Ten tweede kan iemand ook om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van verzet gebruikmaken.

Recht van verzet bij direct marketing: Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, kan hiertegen verzet aantekenen. Organisaties moeten dit verzet altijd respecteren. Een voorbeeld hiervan is tevens het gebruik van een nieuwsbrief

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.